มาตราการสำหรับผู้ที่เดินทางมาจังหวัดสุรินทร์ อัพเดทล่าสุด 3 พ.ย. 64

#มาตรการจังหวัดสุรินทร์

การปฏิบัติตัวสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

- พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 7 จังหวัด (กักตัวสังเกตอาการ 14 วัน และบันทึกรายละเอียดการเดินทาง)

- พื้นที่ควบคุมสูงสุด 38 จังหวัด (กักตัวสังเกตอาการ 14 วัน และบันทึกรายละเอียดการเดินทาง)

- พื้นที่ควบคุม 22 จังหวัด (รายงานตัวต่อ อสม. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ในพื้นที่ ภายใน 24 ชั่วโมง)

- พื้นที่เฝ้าระวังสูง 5 จังหวัด (รายงานตัวต่อ อสม. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ในพื้นที่ ภายใน 24 ชั่วโมง)

- พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (รายงานตัวต่อ อสม. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ในพื้นที่ ภายใน 24 ชั่วโมง)


การกักตัว 14 วัน

- ให้ อสม. นำตัวผู้ที่มีประวัติหรือสัมผัสเสี่ยง เข้ากักกันตัวในที่พักอาศัย หรือสถานที่ที่ทางอำเภอจัดไว้ให้

- หากพบว่ามีอาการเสี่ยง ให้ขอเข้ารับการตรวจเชื้อได้ทันที


กรณีที่ไม่ต้องกักตัว (แต่ต้องรายงานตัวกับ อสม. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน)

- เป็นผู้ที่มีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT PCR Test ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

- เป็นผู้ที่เดินทางมาจากศูนย์กักกันตัวของรัฐ (State Quarantine)

- เป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 2 แล้ว

*** กรณีที่มีประวัติหรือสัมผัสเสี่ยงต้องกักตัวโดยไม่มีข้อยกเว้น แม้ว่าปฏิบัติตามเกณฑ์ข้างต้น


โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท

- สามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรมได้

- โดยต้องพิจารณาตามความจำเป็นและดำเนินตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด


ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

- ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ

- ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน

- โดยมาตรการนี้ให้ใช้กับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน


โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ

- สามารถเปิดให้บริการได้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรที่กำหนด

- การจำกัดจำนวนผู้ร่วมงานไม่เกิน 1,000 คน

- การดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวน ร้านตัดผม ร้านทำเล็บ นวดแผนไทย

- สามารถเปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 24.00 น.


สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สวนสาธารณะ สระน้ำเพื่อการกีฬา

- สามารถเปิดบริการได้ตามปกติ

- จัดแข่งขันได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนาม ประเภทกีฬาในร่มผู้ชมไม่เกินร้อยละ 50

- จัดแข่งขันได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนาม ประเภทกีฬากลางแจ้งผู้ชมไม่เกินร้อยละ 75 


ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์

- เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ

- สวนสนุกและสวนน้ำ ยังคงให้ปิดบริการ ที่เป็นห้องปรับอากาศหรือสถานที่ปิด


กิจกรรมรวมกลุ่ม

- ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค

- ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 500 คน (เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากนายอำเภอในพื้นที่)

- ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุม ณ ที่ใดๆในสถานที่แอดอัด หรือกระทำดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในพื้นที่


กิจกรรมรวมกลุ่ม (ที่ได้รับการยกเว้น)

- กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน

- กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือการสาธารณสุข

- กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ ให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

- การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน

- กิจกรรมที่ดำเนินโดยเจ้าพนกงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์


กิจกรรมทางสังคม

- ให้ประชาชนงดจัดกิจกรรมในลักษณะที่เป็นสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริงในช่วงเวลานี้

- เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม และมีมาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอ


การปฏิบัติงานนอกสถานที่

- ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน พิจารณาขยายการดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง เพื่อลดจำนวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่ตามความจำเป็นและเหมาะสม

- เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- การปฏิบัติงานดังกล่าวให้เพียงพอต่อภารกิจให้บริการประชาชน


การถ่ายทำภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ หรือสื่อในลักษณะคล้ายกัน

- สามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการที่ประกาศกำหนด

- ต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามที่ได้รับอนุมัติจาก ศบค.


การเดินทางข้ามจังหวัด

- ขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดในช่วงระยะเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น


กลุ่มแรงงานก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

- ให้ผู้ประกอบการ ผู้รับจ้าง หรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ก่อสร้าง นำมาตรการ Bubble and Seal และ Sealed Route มาบังคับใช้ให้เหมาะสม

- ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับนายอำเภอในพื้นที่ ดำเนินการตรวจสอบกำกับดูแล ประเมินผลการปฏิบัติ และข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการ ในการยกระดับมาตรการ Bubble and Seal และ Sealed Route


ปิดสถานที่ในพื้นที่เป็นการชั่วคราวต่อไป ดังนี้

- สถานที่เล่นการพนันชนไก่ หรือสนามซ้อมไก่

- สถานบริการ สภานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด


ให้กิจการ กิจกรรม บางประเภท เปิดทำการ หรือดำเนินการได้

- สมาคมที่จัดให้มีการเล่นสนุกเกอร์หรือบิลเลียด

- สถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ร้านเกม

- ตลาดนัดโค กระบือ


ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

- ให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้องหรือถูกวิธีทุกครั้งตลอดเวลาออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก


ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

- สร้างการรับรู้ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเข้มข้น


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


รายละเอียดคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 4654/2564 : shorturl.asia/zKJp8


ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ที่มา - https://www.facebook.com/100852324899303/posts/440578397593359/?d=n

ขับเคลื่อนโดย Blogger.