8 – 12 ธ.ค. 66

ณ ที่ว่าการอำเภอปราสาท

6 – 7 ธ.ค. 66

8 – 10 ธ.ค. 66

15 – 24 ธ.ค. 66

ณ หลังสถานีรถไฟสุรินทร์

15 – 19 ธ.ค. 66

ณ ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี

20 – 26 ธ.ค. 66

22 ธ.ค. 66